Wyznanie wiary

O Słowie Bożym

Wierzymy, że księgi święte Starego i Nowego Testamentu są przez Ducha Świętego prawdziwie natchnione. One zawierają prawdziwe dla rodzaju ludzkiego objawienie Boże, są jedynym źródłem dokładnej wiedzy o Bogu, jak też zawierają zasady i wskazówki, jak powinniśmy wierzyć i postępować. (1) (2)

O Bogu

Wierzymy, że istnieje tylko jeden żywy, prawdziwy, wieczny Bóg  – jako Ojciec, Syn i Duch Święty, w swej naturze i przymiotach doskonały, wieczny i nierozdzielny tak, iż Ojciec jest prawdziwym, wiecznym Bogiem, Syn – prawdziwym, wiecznym Bogiem  i Duch Święty – prawdziwym, wiecznym Bogiem  w Trójcy Świętej, a jednak wierzymy nie w trzech bogów, lecz w jednego, wiecznego, wszechmądrego, wszechwiedzącego, wszechobecnego  Boga. Tego Boga człowiek może poznać tylko z objawienia Bożego, zawartego w Piśmie Świętym i przy pomocy Ducha Świętego. (3)

O grzechu

Wierzymy, że pierwszego człowieka stworzył Bóg na swoje wyobrażenie, to znaczy jako istotę dobrą, świętą i niewinną, która była w stanie Go czcić, łączyć się z Nim i być szczęśliwą. Jednak dając się uwieść szatanowi, człowiek zgrzeszył, odstąpił od Boga, utracił podobieństwo do swego Stwórcy i natychmiast z ciałem i duszą wpadł w stan śmierci. Ponieważ wszyscy ludzie pochodzą od Adama, odziedziczyli jego grzeszną i całkowicie zepsutą naturę, poczynają się i rodzą w grzechach jako dzieci gniewu, nie mające zdolności i ochoty do jakiegokolwiek dobra, lecz wyłącznie skłonność i zdolność do zła. (4)

O odkupieniu

Wierzymy, że Bóg nie mógł w inny sposób wybawić człowieka od strasznych następstw jego upadku, jak tylko przez całkowite zaspokojenie i zadośćuczynienie swojej świętej sprawiedliwości. W tym celu Bóg od wieczności przeznaczył swego jedno rodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, na ofiarę ubłagalną. Gdy więc nastał przewidziany przez Boga czas, przyszedł na świat w postaci ciała Chrystus, Syn Boga żywego, łącząc w sobie odwieczne bóstwo z naturą ludzką, to znaczy z prawdziwą ludzką duszą i ludzkim ciałem, które jednak były i pozostały całkowicie czyste i niepokalane, stąd ani w sercu Jezusa, ani w Jego zewnętrznym życiu nigdy nie powstał żaden grzech. Posłuszeństwo Jezusa było czynne, gdy cały zakon Boży  sam za nas wypełnił, i bierne, gdy swoje cia­ło i duszę oddał za nas w ofierze, biorąc na siebie nasze przekleństwo, to znaczy gniew Boży i karę za nasze grzechy. Wierzymy, że ta doskonała i zupełna ofiara Jezusa Chrystusa jest jedyną podstawą naszego wiecznego zbawienia  i że tylko przez nią dostępujemy odpuszczenia wszystkich naszych grzechów i przestępstw, przez nią bywamy usprawiedliwieni  i przyobleczeni w szaty Jego sprawiedliwości, zostajemy wyzwoleni z mocy śmierci, diabła i piekła i wreszcie otrzymujemy żywot wieczny. Ponadto otrzymujemy moc, która wytwarza w nas obrzydzenie do grzechu i niejako umiera­jąc dla niego  zaczynamy kochać i postępować cnotliwie. Po dokonaniu tego odkupienia, trzeciego dnia Chrystus powstał z martwych, wstąpił na niebiosa  i zasiadł po prawicy chwały Bożej, skąd zesłał Ducha Świętego, który zachęca nas, abyśmy dobrodziejstwo tego odkupienia przyjmowali wiarą. Jezus jako najwyższy kapłan wstawia się za nami przed Ojcem, a jednocześnie pozostaje z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata, by w końcu wprowadzić nas do nieba, gdzie przygotował nam mie­szkanie. (5)

O wybraniu do zbawienia

Wierzymy, że Bóg pragnie, aby każdy człowiek był zbawiony. Dlatego obowiązkiem każdego człowieka jest przyjęcie, przez szczerą i posłuszną wiarę w Jezusa Chrystusa, daru zbawienia. Tylko uporczywe trwanie w grzechach, niechęć do poprawy i poddania się Chrystusowi może przeszkodzić grzesznikowi w zbawieniu. W tej sprawie każdy człowiek sam ponosi odpowiedzialność przed Bogiem. (6)

O odrodzeniu

Wierzymy i wyznajemy, że tylko przez Ducha Świętego i Słowo Boże  człowiek może być obudzony ze stanu duchowej śmierci i do­prowadzony do poznania swego grzechu. Gdy zaczyna on naprawdę żałować za swoje grzechy  i w poczuciu winy zwracać się do Chrystusa, przez wiarę w Niego natychmiast otrzymuje przebaczenie swoich grzechów i usprawiedliwienie  przed Bo­giem. Przez takie działanie Ducha Świętego człowiek rodzi się na nowo  ku nadziei żywej i odtąd może prowadzić nowe życie. (7)

O uświęceniu

Wierzymy i wyznajemy, że ludzie odrodzeni przez Ducha Świętego stają się świętymi  w Jezusie. Dzięki stałemu działaniu mieszkającego w nich Ducha Chrystusowego, ludzie ci stają się zdolnymi zwycięsko odpierać pokusy do grzechu, od których i wierzący nie są wolni, mogą być posłuszni Bogu, oddając Mu swoje ciała na ofiarę świętą i przyjemną.

Uświęcenie człowieka zaczyna się w chwili jego odrodzenia i wzrasta  przez całe życie. Jego celem jest całkowite przekształcenie charakteru człowieka na podobieństwo Jezusa Chrystusa.

Dla naszego uświęcenia Bóg ustanowił takie środki jak Słowo Boże, modlitwa i społeczność świętych.

Wierzymy, że zakon Boży jest święty, sprawiedliwy i dobry. Sprawia on poznanie grzechu, prowadzi ludzi do Chrystusa. Dla wszystkich tych, którzy nie są w Chrystusie, pozostaje on w mocy w swoich przepisach i potępieniach. Natomiast wierzący w Chrystusa są odkupieni z przekleństwa i kar zakonu, ponieważ teraz już żyją pod zakonem Chrystusa. (8)

O chrzcie świętym

Na podstawie wypowiedzi Nowego Testamentu wierzymy, że ustanowiony przez Chrystusa chrzest powinien być aż do powtórnego przyjścia Chrystusa udzielany w Kościele chrześcijańskim tym osobom, które wyznają swoją wiarę w Jezusa Chrystusa. Chrzest udzielany jest przez upoważnionego do tej czynności sługę Bożego, który w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego jedno­krotnie zanurza wierzącego w wodzie i zaraz go z niej podnosi. Wykonany w ten sposób nakaz Boży zachowuje swoje pierwotne, głębokie znaczenie. W Piśmie Świętym znajdujemy do­kładne opisy charakteru osób, które mają się temu nakazowi poddać i z wdzięcznością się tego środka łaski trzymać. Są to ludzie należący do różnych narodowości, którzy pod wpływem Ewangelii i swobodnej łaski Bożej nawrócili się od swoich grzechów do Chrystusa i wierzą w Niego z całego serca jako swego osobistego Zbawiciela.

Chrzest jest pierwszym wyrazem wiary w Chrystusa i miłości wobec Niego, pierwszym krokiem posłuszeństwa Panu  i aktem przyłączenia się do Jego zboru. Jest on uroczystym oświadczeniem i wyznaniem nawróconego grzesznika, który wreszcie poznał okropność grzechu i swój stan potępienia, a teraz całą swoją nadzieję pokłada w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa  i wierzy Weń jako w Tego, który wyzwolił go z przekleństwa i kary za grzech. Z ciałem i duszą oddaje się on Chrystusowi, przyjmując Jego sprawiedliwość i moc. Odtąd na zawsze umiera w nim stara, grzeszna natura (stary człowiek) i pojawia się pragnienie prowadzenia nowego życia z Chrystusem.

Chrzest jest także uroczystym oświadczeniem i zapewnieniem ze strony Boga, że przez przyjęcie chrztu człowiek ukrył się w Chrystusie Jezusie, to znaczy razem z Nim umarł, został pogrzebany i zmartwychwstał, a jego grzechy zostały obmyte  i że stał się umiłowanym dzieckiem Bożym, w którym Bóg Ojciec ma upodobanie. Chrzest powinien wywołać w człowieku ochrzczonym wyraźną i mocną świadomość uratowania i zbawienia, co też Bóg sprawia przez zapieczętowanie go Duchem Świętym, który doprowadził go do zbawczej wiary w Syna Bożego, obdarzył mocą Jego śmierci i zmartwychwstania.

Chrzest ma tę właściwość, że może być udzielony tylko raz, podczas gdy inne środki łaski mogą być odnawiane i powtarzane w ciągu całego życia chrześcijanina. Dlatego powinniśmy uważać, aby ten obrzęd był należycie wykonany. (9)

O Wieczerzy Pańskiej

Wierzymy, że Jezus Chrystus ustanowił dla swego zboru Wieczerzę Pańską w tym celu, aby Jego wyznawcy, łamiąc i spożywając chleb oraz pijąc z kielicha wino, w duchowy sposób przyjmowali Jego ciało i krew, i przez to aż do Jego powrotu opowiadali Jego śmierć. Przez uczestniczenie w tej pamiątce wierzący na nowo przypominają sobie gorzką mękę i śmierć swego Zbawiciela, na nowo uświadamiają sobie, że jako zbór stanowią Jego święte ciało.

Twierdzimy, że sposób sprawowania tego ustanowienia Chrystusa musi być ściśle apostolski.

Ponieważ do Wieczerzy Pańskiej należy przystąpić tylko po uprzednim doświadczeniu samego siebie, mogą w niej brać udział tylko ci, którzy z łaski Boga stali się Jego własnością i przyjęli chrzest święty.(10) 

O zborze Pańskim

Wierzymy i wyznajemy zgodnie z Pismem Świętym, że wszyscy wierzący chrześcijanie stanowią jedno Ciało Chrystusowe. Również wierzymy, że zgodnie z wolą Pana Jezusa i wskazaniami apostołów wszyscy wierzący chrześcijanie, w celu zacieśnienia społeczności ze sobą czyli tak zwanego świętych obcowania, mają obowiązek łączyć się w zbory.

Zbory to dobrowolnie założone wspólnoty ochrzczonych uczniów Jezusa, którzy przez to odłączają się od świata  i poddają woli Chrystusa, aby wzajemnie zachęcać się do świętości życia, szerzenia Królestwa Bożego na ziemi i uwielbiania Chrystusa.

Urzędy w zborze:

Jedyną i najwyższą głową zboru jest Jezus Chrystus. Zbór nie ma widzialnej ziemskiej głowy.

Nowy Testament uznaje tylko dwa urzędy w zborze. Są to: urząd starszego czyli prezbitera  lub biskupa i urząd diakona. Zbór sam wybiera sobie starszych (kaznodziejów, biskupów, nauczycieli, przełożonych, pasterzy – wszystko to są nazwy jednego i tego samego urzędu) i diakonów (usługujących), których wprowadza się na te urzędy przez wkładanie rąk starszych (ordynację). Muszą oni wyróżniać się wymienionymi w Piśmie Świętym cechami i wykonywać swoje obowiązki zgodnie z nakazami Nowego Testamentu. Na równi z innymi członkami zboru podlegają oni – choć z uwzględnieniem 1 Tym. 5,19 – karności.

Obowiązki członków zboru:

Do obowiązków członków zboru należy serdeczna wzajemna miłość, branie żywego i czynnego udziału w dążeniu do duchowego uszczęśliwienia i cielesnego dobra wszystkich, sumienne korzystanie z darów łaski Bożej, zachowywanie danych przez Pana Jezusa swemu zborowi jako jego Głowa przykazań. Obowiązkiem każdego członka zboru jest branie udziału w Wieczerzy Pańskiej, regularne uczęszczanie na nabożeństwa zborowe i w miarę możności przyczynianie się do budowania Królestwa Bożego.

Zebrania członkowskie:

Wszystkie sprawy zborowe są załatwiane na zebraniach członkowskich, na których wszyscy członkowie zboru mają równe prawa. Wszystkie sprawy winne być prowadzone w duchu Jezusa Chrystusa, przy zachowaniu wolności i porządku w domu Bożym.

Przyjęcie do zboru:

Przyjęcie nowych członków następuje przez głosowanie i chrzest po uprzednim zaznajomieniu się ze stanem ich du­szy i wysłuchaniu wyznania ich wiary. Przy tym bardzo pożądane jest głosowanie jednomyślne.

Karność zborowa:

Nakaz Chrystusa zawarty w Mat. 18,15-17 dotyczy każdego członka zboru. Dlatego każdy członek zboru powinien w miłości przyjmować braterskie napomnienie, jak też w miarę potrzeby w miłości udzielać go innym.

Zbór ma prawo i obowiązek wyłączać i pozbawiać praw członkowskich tych, których życie jest sprzeczne z ich wyznaniem, nie daje się ich skłonić do serdecznej, publicznej pokuty i szczerego, mocnego postanowienia poprawy, którzy nadal chcą trwać w swoich grzechach. Członkowie, którzy dopuszczają się ciężkich grzechów, dając przez to publiczne zgorszenie lub częściej je powtarzają, którym więc na słowo wierzyć nie można, powinni być, bez względu na przyrzeczenie poprawy, stanowczo ze zboru usunięci. Ponowne przyjęcie wyłączonego członka zboru powinno odbywać się tak jak każde inne – przez głosowanie po uprzednim wysłuchaniu wyznania. (11)

O chrześcijańskim dniu odpoczynku

Wierzymy i wyznajemy, że zwyczaj świętowania jednego dnia w tygodniu pochodzi z woli łaskawego Stwórcy i został ustanowiony dla pożytku człowieka. Dla narodu izraelskiego Bóg dał siódmy dzień tygodnia jako sabat  i znak  zawartego z Nim przymierza. Natomiast my, jako wyznawcy nowego przymierza, za przykładem pierw­szych chrześcijan, obchodzimy pierwszy dzień tygodnia jako szczególnie Panu poświęco­ny, ponieważ sam Bóg go poświęcił przez zmartwychwstanie w tym dniu Syna swego i zesłanie Ducha Świętego. W ciągu sześciu dni powinniśmy pilnie i sumiennie wykonywać czynności naszego powołania obywatelskiego, na­tomiast niedzielę całkowicie poświęcić Bogu i w tym dniu odpoczywać od pracy, która nie jest konieczna lub nie wynika z nakazu miłości bliźniego. Dzień Pański należy poświęcić na lepsze poznawanie Boga i pielęgnowanie prawdziwej pobożności, na zacieśnianie społeczności z innymi wyznawcami Chrystusa i budowanie Królestwa Bożego na ziemi. W tym dniu należy częściej czytać Pismo Święte, uczyć tej księgi swoje dzieci i regularnie uczęszczać na nabożeństwa. Ten dzień jest cennym darem Bożym, niezbędnym dla trwania zboru chrześcijańskiego. (12)

O małżeństwie

Wierzymy i wyznajemy, że Bóg ustanowił małżeństwo, w którym mężczyzna i kobieta  wspomagają się fizycznie i moralnie  przy wychowywaniu swego potomstwa. Dopóki oboje małżonkowie żyją, mężczyzna nie może pojąć innej kobiety za żonę, a kobieta innego mężczyzny za męża. Po­nieważ małżeństwo jest też stanem cywilnym, powinno ono być zawierane w zgodzie z prawem państwowym. Ponadto powinien być też zawierany ślub kościelny. Należy przestrzegać zasady, aby małżeństwa były zawierane przez ludzi oddanych Panu.

Uważamy, że rozwód z powodów niezgodnych ze Słowem Bożym i wstępowanie rozwiedzionych w nowe związki małżeńskie, nie są na podstawie Nowego Testamentu dopuszczalne.

W wypadku cudzołóstwa lub złośliwego opuszczenia małżonka, wierzymy, że rozwód, zgodnie ze Słowem Bożym, jest dopuszczalny. (13)

O władzy świeckiej

Wierzymy i wyznajemy, że Bóg ustanowił władzę świecką, którą upoważnił do tego, aby uczciwych ludzi broniła, a złoczyńców karała.

Poczuwamy się do obowiązku okazywania bezwzględnego posłuszeństwa  wszystkim jej przepisom, o ile nie ograniczają one wolnego wykonywania naszych obowiązków chrześcijańskich, a naszym cichym i pobożnym życiem ułatwiać jej wykonywanie swoich zadań. Również na podstawie Pisma Świętego uważamy za nasz obowiązek modlić się za przełożonych, aby ze swoich uprawnień korzystali zgodnie z wolą Bożą dla utrzymania pokoju i sprawiedliwości.

Wierzymy, że przysięganie jest przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego apostołów  wyraźnie zakazane. Dlatego w razie potrzeby przejmując pełną odpowiedzialność za prawdziwość naszych zeznań jesteśmy gotowi je potwierdzać przez podaną nam przez Ewangelię formułę: Tak, tak; Nie, nie.

Wierzymy również, że na podstawie Słowa Bożego, przedstawiciele władzy nie na próżno miecz noszą. Wła­dza świecka ma prawo i obowiązek karać przestępców, a także używać miecza w obronie Ojczyzny. Dlatego w razie wojny, naszym obowiązkiem jest oddanie się Ojczyźnie do dyspozycji, o ile władze nas powołają. Sądzimy wszakże, że nie powinno się wywierać przymusu na oso­bach, które z powodu poważnych skrupułów sumienia, przekonane są, iż oręża w służbie używać nie powinny.

Nie widzimy przeszkód ze strony sumienia, jeżeli chodzi o piastowanie jakiegokolwiek urzędu władzy świeckiej. (14)

O rzeczach ostatecznych

Wierzymy i wyznajemy, że nasz Pan Jezus Chrystus powróci na ziemię  z wielką mocą i chwałą. Dzień Jego ukazania się uważamy za zakończenie dzieła odkupienia, o którego prawdziwości i doniosłości przekona się wtedy cały świat. Ci, którzy zasnęli w Chrystusie, powstaną w nieskazitelnej chwale. Następnie wierzący, żyjący jeszcze na ziemi, nagle zostaną przemienieni i razem ze zmartwychwstałymi świętymi pochwyceni na spotkanie z Panem. I tak na zawsze pozostaniemy z Panem, zobaczymy Go takim, jakim naprawdę jest, będziemy podobni do Niego i razem z Nim będziemy panowali w Jego Królestwie.

Wierzymy też w powszechne zmartwychwstanie i sąd świata, na którym wszyscy będą musieli stanąć przed Chrystusem jako sędzią, aby otrzymać zapłatę za swoje życie w ciele. Najpierw Syn Boży obdarzy wierzących chwałą wieczną, a następnie ogłosi wyrok wiecznego potępienia dla bezbożników. Wierzymy, że zgodnie z Pismem Świętym, obydwa te stany będą trwać wiecznie.

Wierzymy, że pewne znaki czasu wskazują na bliski koniec teraźniejszego wieku. Pamiętamy na słowa naszego Pana, który powiedział: „Tak, przyjdę wkrótce”, dlatego z modlitwą czekamy na Niego i mówimy: „Amen, przyjdź, Panie Jezu!”. (15)

Wersety:

(1) 2 Tym. 3,16; 2 Mojż. 19,9; 2 Sam. 23,1-2; Izaj. 1,2; Jer. 1,9; Jan 10,35; 2 Ptr. 1,20-21; Hebr. 1,1-2; Łuk. 10,16; Mat. 10,20; 1 Tes. 2,13; 1 Kor. 2,4-5.13; 2 Ptr. 1,19; Ps. 119,105; Łuk. 16,29.31; 2 Tym. 3,15.17; Jan 5,39; Dz. 17,11; Rzym. 1,16; 1 Kor. 14,37; Gal. 1,8; Rzym. 16,25-26; Obj. 22,18

(2) Stary Testament zawiera 39 następujących ksiąg: pięć Mojżeszowych, Jozuego, Sędziów, Rut, dwie Samuela, dwie Królewskie, dwie Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza, Estery, Joba, Psalmy, Przypowieści Salomona, Kaznodziei Salomona, Pieśni nad Pieśniami, Izajasza, Jeremiasza, Treny Jeremiasza, Ezechiela, Daniela, Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Jonasza, Micheasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza, Malachiasza.

Nowy Testament zawiera 27 następujących ksiąg: cztery Ewangelie – Mateusza, Marka, Łukasza i Jana; Dzieje Apostolskie; czternaście Listów Pawła: do Rzymian, Pierwszy do Koryntian, Drugi do Koryntian, do Galacjan, do Efezjan, do Filipian, do Kolosan, Pierwszy do Tesaloniczan i Drugi do Tesaloniczan, Pierwszy do Tymoteusza i Drugi do Tymoteusza, do Tytusa, do Filemona i do Hebrajczyków, List Jakuba, Pierwszy List Piotra i Drugi List Piotra, Pierwszy List Jana, Drugi List Jana i Trze­ci List Jana; Objawienie Jana czyli Apokalipsę.

(3) Mojż. 6,4; 1 Kor. 8,4.6 i Tyt. 2,5; Mat. 28,19; patrz też Mojż. 1,26; 3,22; Izaj. 61,1; Mat. 3,16-17; Jan 14,16; Kor. 13,13; 1 Jana 5,7; 1Jana 2,23; Jan 10,30; 4,7.10; Ef.4,6; Mat. 6,9; Rzym. 9,5; Jan 1,1-14; 20,28; 1 Jana 5,20; Hebr. 1,8-10; patrz też Izaj. 9,6; Jer. 23,5-6; Jan 5,23; 1 Kor. 2,11; Dz. 5,3-4; 2 Kor. 3,17-18; patrz też 1 Mojż. 1,2; Ps. 33,6; Dz. 20,28; 1 Kor. 3,16-17; 12,11; Ef. 4,30; 1 Ptr. 4,14; Ps. 90,2; patrz też 2 Mojż. 5,14; 1 Tym. 1,17), wszechmogącego (Obj. 4,8; patrz też 1 Mojż. 17,1; Rzym. 16,27; patrz też Rzym.11,33-34; Izaj. 40,28; Dz. 15,18; Hebr. 4,13; patrz też Ps. 139,2-4; Jer. 23,24; patrz też Ps. 139,7-10, 1 Kor. 1,21; 2,14; Jan 14,26; patrz też Mat. 11,25.27; Rzym. 10,17

(4) 1 Mojż. 1,27; Kazn. Sal. 7,29; patrz też 1 Mojż. 1,31, 1 Mojż. 2,25; 3,8; 1 Mojż. 3,13; Obj. 20,2; Jan 8,44; 1 Mojż. 2,17; Mat. 8,22; Ef. 2,1; Rzym. 8,6; patrz też Rzym. 6,23; Kol. 2,13; Ps. 51,7; 58,4; Ef. 2,3; Rzym. 8,7; 1 Mojż. 8,21; Jer. 17,9; Mar. 7,21-22; Łuk. 24,25; Mar. 16,14; Rzym. 3,10-12

(5) Hebr. 9,32; 10,5-6;1 Ptr. 1,20;Rzym. 3,8;Gal. 4,4; Mat. 16,16; Mat. 3,17; Kol. 2,9; 1 Tym. 3,16; patrz też Rzym. 1,3-4;Mat. 26,38; Hebr. 2,14; patrz też 1 Tym. 2,5;Jan 8,46; 1 Ptr. 2,22; Hebr. 4,15; Mat. 5,17; Gal. 4,4; Rzym. 10,4; 5,19; Ps. 40,8-9; patrz też Mat. 20,28; Izaj. 41,21 ;Mat. 5,17; Gal. 4,4; Rzym. 10,4; 5,19; Ps. 40,8-9; patrz też Mat. 20,28; Izaj. 41,21; Izaj. 53,4; Hebr. 5,8; Fil. 2,8; Łuk. 22,19; Ps. 22,15-16; Izaj. 53,11; Mat. 26,38; Łuk. 22,44; Hebr. 9,28; patrz też Hebr. 9,14.26; 10,12.14 ;Gal. 3,13 ;Zach. 13,7; Mat. 27,46; 2 Kor. 5,21; Izaj. 53 ;Hebr. 9,12; Izaj. 45,17 ;Hebr. 5,9; Izaj. 53,5 ;Ef. 1,7; Kol. 1,14; Mat. 26,28; Dz. 20,28 ;Rzym. 3,24; 5,1 ;Izaj. 61,10; Jer. 23,6; 2 Kor. 5,21; patrz też Dan. 9,24 ;1 Kor. 15,26.54-55; Jan 6,40; 1 Mojż. 3,15; Kol. 1,13; 2,15; 1 Jana 3,8; Hebr. 2,14-15; Ef. 4,8; 1 Tes. 1,10 ;1 Jana 5,11-12; Jan 11,25-26; patrz też Jan 3,36; 10,28; 2 Tym. 1,10 ;Tyt. 2,14; Rzym. 6,14; 1 Jana 3,3; Dz. 15,9 ;Fil. 4,13; 2,13; Rzym. 7,21-22 ;Jan 19,30 ;Dz. 2,32; patrz też Mat. 28; Mar. 16; Łuk. 24; Jan 20 ;Mar. 16,19; Hebr. 1,3; 8,1 ;Łuk. 24,51; patrz też Mar. 16,19; Dz. 1,9 ;Dz. 2,4; Jan 15,26; 16,8-14 ;Dz. 16,14; Rzym. 5,5; 8,14; Jan 16,13-14; patrz też Gal. 5,5 ;Hebr. 4,14; 1 Jana 2,1 ;Mat. 28,20 ;Jan 14,3; 17,24

(6) Jan 3,16; 1 Tym. 2,4; Ezech. 33,11 ;Dz. 17,30; 2 Ptr. 3,9 ;Rzym. 14,12

(7) Hebr. 4,12; Dz. 2,37; Izaj. 55,10-11 ;2 Kor. 7,10 ;Jan 6,37; Mat. 11,28; patrz też Dz. 4,12; Jan 14,6 ;Rzym. 3,24-25; Dz. 26,17 ;Rzym. 8,16-17; Jan 6,33; 3,3.5-6; Jak. 1,18; 1 Ptr. 1,23; Gal. 6,15; Jan 1,13; patrz też Dz. 16,14; Ef. 5,8 ;1 Kor. 2,14; Ef. 2,8

(8) 1 Kor. 1,30; 1 Tes. 4,3.7; Hebr. 12,14; 1 Ptr. 1,15-16; patrz też Mat. 7,16; Jan 15,2; Rzym. 6,2.14.22; Gal. 5,22; Ef. 1,4; 2,10; Tyt. 2,11-12; Hebr. 12,1; Ef. 4,22-24; Kol. 3,5-10 ;Rzym. 12,1; 1 Kor. 6,20; 1 Jana 1,8-9; patrz też Przyp. Sal. 20,9; Kazn. Sal. 7,21; Gal. 5,17; Fil. 3,12; 1 Jana 3,3; Ef. 4,15; 2 Kor. 7,1; patrz też 2 Kor. 3,18; Ef. 4,23-24; 2 Tes. 3,5; 1 Jana 4,19; 5,3 ;1 Jana 1,7; Jan 8,31; 2 Tes. 5,17; Dz. 2,42; 4,32; Ef. 4,3; patrz też Dan. 9,18; Rzym. 3,27-28; 4,4-8; 1 Kor. 9,24-27; 2 Ptr. 1,2-11 ;Gal. 3,24; Rzym. 3,19-20; patrz też Rzym. 10,4; 5,13; 7,7; Gal. 3,10; 1 Tym. 1,8-10 ;Rzym. 8,3-4; Gal. 4,4-5; patrz też Mat. 5,17; Gal. 3,24-26

(9) Mat. 28, 19-20 ;Mat. 3,13-15; Mar. 1,9; Mat. 3,16; Jan 3,23; Dz. 8,36-39 ;Ef. 4,5; Rzym. 6,5 ;Kol. 2,12-13 ;Mar. 16,16; Dz. 2,37-38.41; 5,14; 8,12; 18,8; Gal. 3,26-27; patrz też Dz. 10,42-48; 16,13-15.30.34; Mat. 3,1-9; Mar. 1,5; Łuk. 3,3; Dz. 13,24 ;Dz. 2,38.41; 9,6; 22,16; Jan 15,10.14; patrz też Mar. 16,16 ;1 Kor. 12,13; Dz. 2,47 ;1 Ptr. 3,21; Hebr. 10,22-23; 4,14 ;Dz. 2,36-37; 9,5-6.9; 16,29-30; patrz też Mat. 3,6 ;Dz. 2,38; Rzym. 6,3.8; 2 Kor. 5,14 ;Rzym. 6,23; 6,10-11; patrz też Izaj. 53,5; Dz. 8,35 ;Gal. 3,26-27 ;Izaj. 45,23-24 ;Rzym. 6,4-6 ;Rzym. 6,3 ;Rzym. 6,4.8; patrz też Kol. 2,12-13 ;Dz. 9,9; 22,12-13.16; patrz też Dz. 2,38 ;Mat. 3,17; Ef. 1,5-6 ;1 Ptr. 3,21; Dz. 8,39; 9,18-20; patrz też Dz. 6,31-34; Rzym. 6,3-11 ;Mat. 3,16; Hebr. 1,9; 2 Kor. 1,21-22; patrz też Dz. 2,38 ;Ef. 1,13

(10) Mat. 26,26-28; patrz też Mar. 14,21-24; Łuk. 22,17-20 ;1 Kor. 11,23-28 ;Dz. 2,42.46; patrz też Dz. 20,7 ;1 Kor. 10,16-17.21; 12,13

(11) Ef. 1,22-23; Mat. 18,20; 1 Kor. 12,13; patrz też Mat. 16,18; 18,17; 28,19-20; Jan 4,23-24; 17,20-21 ;1 Ptr. 2,5 ;2 Kor. 6,16-17; Ef. 2,19-22; Obj. 2,7; patrz też Dz. 1,41.46-47; 1 Kor. 12,12-27; 16,1.19; 2 Kor. 8,1; Gal. 1,2.22; Dz. 2,41-47; Ef. 4,3.16; Kol. 2,18-19; 1 Tes. 5,11-23; Dz. 14,23; 15,41; 16,5; Rzym. 16,1; 1 Kor. 1,2; 11,16; 14,34; 16,1.19; 2 Kor.8,1; 11,28; Gal. 1,2; 1 Kor. 4,15-16; 1 Tes. 1,1; Filem. 2; Obj. 1,11 ;Kol. 1,18; patrz też Mat. 20,25-27; 23,8; Ef. 4,15 ;Dz. 14,23; 13,3; patrz też Fil. 1,1; Tyt. 1,5; Dz. 6,6; 1 Tym. 4,14; 5,22 ;1 Tym. 3,1-7 ;Tyt. 1,6-9; Dz. 20,28.31 ;Hebr. 13,17; Jak. 3,1; 2 Tym. 4,2.5; 2,15; 1 Kor. 4,1-2; Łuk. 10,7-8; Dz. 6,1-4; 1 Tym. 3,8-11; patrz też Mat. 7,15; Rzym. 16,17-18; Gal. 1,8-9; 1 Tym. 6,3-5; 1 Jana 4,1; 1 Kor. 3,9.11-13; 1 Kor. 9,7-12; Gal. 6,6; 1 Tym. 5,17-18 ;Jan 13,34-35 ;1 Ptr. 1,22; Hebr. 10,25; patrz też Jan 15,12.17; Rzym. 12,15; Gal. 5,6; 1 Tes. 5,14; 1 Jana 2,4; 3,11.16-18; 2 Jana 6 ;Dz. 2,42; patrz też Ps. 26,8; 27,4; 84,1; 116,18; 122,1 ;1 Kor. 16,1-2; 2 Kor. 9,6-8; Fil. 4,10.15; patrz też 2 Kor. 8; Dz. 15,22-25 ;Mat. 23,8.11 ;1 Kor. 14,33.40 ;Kol. 2,5; Ef. 5,21; 1 Ptr. 5,5; Mat. 18,18 ;1 Tym. 6,12; patrz też Mat. 10,32; Rzym. 10,9-10; Hebr. 4,14 ;Mat. 18,15-17 ;1 Kor. 5,3-13; 2 Tes. 3,6; Tyt. 3,10-11; 1 Tym. 1,19-20; 2 Kor. 2,6-8; patrz też 1 Tym. 6,3-5

(12) 1 Mojż. 2,1-3 ;2 Mojż. 20,8-11 ;2 Mojż. 31,13-17; Obj. 1,10 ;Dz. 20,7; 1 Kor. 16,1-2 ;Mat. 2,27 ;Kol. 2,16-17 ;Ps. 118,22-24; patrz też Dz. 4,10-11

(13)1 Mojż. 1,27-28; patrz też 1 Kor. 7,2-9; Ef. 5,22-23; Hebr. 13,4 ;1 Mojż. 2,18 ;1 Mojż. 2,24 ;1 Kor. 7,39; patrz też 1 Mojż. 6,1-3; Joz. 23,12-13; 1 Król. 11,1-8; Ezdr. 9 i 10; Neh. 13,23-28; 1 Kor. 7,10-16; 9, 5-6 ;1 Ptr. 2,13 ;Kol. 3,17; Fil.4,8; patrz też 1 Tym.4,3-5 ;Mat. 19,6-9; 1 Kor. 7,10-11.27; Rzym. 7,1-4; patrz też Łuk. 14,26; 18,29-30

(14) Rzym. 13,1-7; patrz też 1 Mojż. 9,6; 5 Mojż. 16,18 ;1 Ptr. 2,13-14.17; Tyt. 3,1; Mat. 22,21; Dz.4,19-20; 5,29.42 ;1 Tym. 2,1-3 ;Mat. 5,34.37 ;Jak. 5,12

(15) Dz. 1,10-11; 1 Kor. 1,7-8; Jak. 5,7-8; Hebr. 9,28; 1 Jana 2,28; Tyt. 2,13; 2 Ptr. 1,16; 1 Ptr. 1,7-9; 5,4; patrz też Zach. 14,4-5; Mat. 16,27; 25,31; 1 Kor. 11,26; 2 Tes. 1,7; Obj. 18,3.11; 22,7; Ps. 16,10; 17,15; 49,16; 73,24; Fil. 2,16; 1 Tes. 1,10; 2,19; 2 Ptr. 3,13 ;Obj. 1,7; Mat. 24,30; Łuk. 21,27-28; patrz też Izaj. 24,23; Zach. 14,9; Rzym. 14,10-11; Fil. 2,9-11; Obj. 1,15.17 ;Kol. 3,4; Rzym. 8,23; patrz też Jan 17,24; 2 Tes. 1,10; Obj. 19,6-9; 21,9-27 ;Jan 5,28-29; 1 Kor. 15,16-20.23; Obj. 20,4; 22,5; 5,10; patrz też Dan. 12,2; Dz. 24,15; Hiob 19,25-27; Izaj. 25,8; 26,19; Ezech. 37,1-14; Oz. 13,14; Jan 6,40.54; Rzym. 4,17; 2 Kor. 4,14 ;1 Kor. 15,42-43.53; Fil. 3,21; Dz. 17,30-31; patrz też Obj. 20,11-13 ;1 Tes. 4,13-18 ;2 Kor. 5,10; patrz też Kazn. Sal. 11,14; Mat. 25,34.41; Rzym. 2,5-16; 14,10-12; 2 Ptr. 2,9; Obj. 6,16-17; 14,13; 20,15; 22,12 ;Mat. 25,46; 3,12 ;Mat. 25,10-12 ;Mar. 9,43-48; Łuk. 13,25-28; 2 Tes. 1,8-9; Obj. 14,11; 20,10.15; Łuk. 16,24-26; Hebr. 9,27