Polityka prywatności

Niniejszy dokument jest polityką prywatności przyjętą przez:

Drugi Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Krakowie, i dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych zebranych od osób za pośrednictwem strony: www.baptyści.krakow.pl

Dokument Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających stronę jak również jest spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z:

 Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).

 1. Administrator danych
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Drugi Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Krakowie, ul. Wysłouchów 8/79, Kraków,
 • Administrator nie powołał Inspektora ochrony danych. W kwestiach związanych z ochroną danych należy kontaktować się mailowo na adres: drugizbor@op.pl
 1. Podstawa, cel i zakres przetwarzania czyli jakie dane gromadzimy, po co i w jaki sposób przetwarzamy
 • Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody osoby – właściciela danych
 • Przetwarzane dane osobowe to: adres mailowy,  adres IP,  imię i nazwisko i nr telefonu, jeśli takowy podałeś w mailu do nas
 • Dane przetwarzamy w celu realizacji kontaktu z osobą, która wyraziła takie życzenie poprzez wysłanie maila do Administratora danych
 • Jeśli osoba wyraziła w mailu takie życzenie, podany adres mailowy zostanie wykorzystany również do wysyłki informacji o działalności związanej z wydarzeniami w ramach działalności statutowej Administratora danych. Uwaga, wysyłka taka nie jest związana z wysyłką newslettera.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas funkcjonowania strony, chyba że wcześniej zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie.
 • W przypadku cofnięcia zgody, dane zostaną usunięte z zasobów portalu,  z wyjątkiem danych niezbędnych do wykazania, że żądanie zostało prawidłowo zrealizowane (podstawa art. 17 ust. 3 lit. e) – tj. maila z prośbą i odpowiedzi na niego.
 1. Kto ma dostęp do danych gromadzonych za pomocą Serwisu
 • Dostęp do danych zgromadzonych za pomocą serwisu mają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora danych
 • Administrator nie sprzedaje ani nie udostępnia danych stronom trzecim za wyjątkiem sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora danych osobowych do przekazania ich uprawnionym podmiotom.
 • Administrator gromadzi logi serwisu jednakże nie wiąże ich w żaden sposób z danymi osobowymi. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.
 1. Prawa przysługujące właścicielowi danych osobowych

Zgodnie z art. 15 – 22  RODO każdemu użytkownikowi przysługują następujące prawa:

Prawo dostępu do danych

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.

Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych,

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

Kiedy dane są nieprawidłowe – na czas do ich poprawy

Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania

Prawo do przenoszenia danych

Prawo do sprzeciwu

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 1. Realizacja praw

Po otrzymaniu zgłoszenia, Administrator podejmuje działania mające na celu potwierdzenie tożsamości osoby składającej żądanie.

Zgodnie z przepisami prawa Administrator do miesiąca czasu udziela osobie która złożyła żądanie odpowiedzi na temat podjętych działań. Jeśli Administrator nie podejmie takich działań  poinformuje o tym fakcie osobę składającą żądanie.

Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezesa UODO),ul Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl

Mechanizm Cookies. Odnośniki do innych stron

 1. Niektóre obszary i funkcje strony mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze gościa
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu a) umożliwienia sprawnego korzystanie ze stron, b) zapewnienia bezpieczeństwo podczas korzystania ze stron.
 3. Strona korzysta z plików cookies “sesyjnych” (zapisywane do czasu opuszczenia strony, zamknięcia przeglądarki) oraz stałych (zapisywane na komputerze na określony okres czasu).
 4. Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie proszę o wyrażenie zgody na użycie cookies.
 5. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na wykorzystywanie cookies – w tym celu zmień ustawienia w przeglądarce internetowej — możesz całkowicie zablokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

Zmiany Polityki Prywatności

Administrator Strony zastrzega  sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do  niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.